Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Ameland Tentenverhuur en hebben betrekking op alle soorten accommodaties welke door Ameland Tentenverhuur worden verhuurd.
1.2. Ameland Tentenverhuur wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering

2.1 Ameland Tentenverhuur neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 24 jaar en ouder Ameland Tentenverhuur behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen Ameland Tentenverhuur en huurder komt tot stand op het moment dat Ameland Tentenverhuur de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur – per post of per e-mail aan u heeft verzonden.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Ameland Tentenverhuur te worden doorgegeven.
2.4 Huurder zal aan Ameland Tentenverhuur binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. Ameland Tentenverhuur is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Ameland Tentenverhuur niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Ameland Tentenverhuur heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering

3.1 Ameland Tentenverhuur is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Ameland Tentenverhuur een wijziging doorvoert heeft Ameland Tentenverhuur het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 15,- per wijziging bedragen.

4. Prijzen

4.1 Huurder is aan Ameland Tentenverhuur de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 De prijzen en bijkomende kosten staan voor iedere tent vermeld op de website van Ameland Tentenverhuur

4.3 Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

5. Betaling

5.1 Huurder dient binnen zeven (7) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen bestaande uit vijftig procent (50%) van de huursom Twee (2) maanden voor aankomstdatum dient huurder de overige vijftig procent (50%) van de huursom en de eventuele bijkomende kosten te voldoen tenzij anders afgesproken. 

5.2 Indien een reservering twee (2) maanden of korter voor aankomstdatum plaats heeft, dient het gehele bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen zeven (7) dagen na reservering door huurder aan Ameland Tentenverhuur te worden voldaan.
5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de reissom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 Ameland Tentenverhuur heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.5 Ameland Tentenverhuur heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, indien:
– bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
– huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
– huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 20.00 uur, zonder Ameland Tentenverhuur tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later dan de huurperiode zal worden betrokken.

6. Wisseldagen

6.1 Aankomst en vertrek is mogelijk op, vrijdag en/of zaterdag tenzij op de site anders is vermeld. Ameland Tentenverhuur vermeldt de dag van aankomst op de reserveringsbevestiging.
6.2 De aankomst- en vertrektijden kunnen per tent variëren. In de regel kan de huurder het gehuurde op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken en dient huurder het gehuurde op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten. Afwijkende aankomst- en vertrektijden zijn aangegeven op de reserveringsbevestiging.

7. Waarborgsom

7.1 De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor Ameland Tentenverhuur. Eventuele schade welke tijdens de huurperiode door huurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend.
7.2 Ameland Tentenverhuur zal een betaalde waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde aan huurder retourneren onder aftrek van eventuele schade en kosten. Indien er geen waarborgsom is betaald en/of de waarborgsom niet voldoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf bij de huurder geïncasseerd.

7.3 De hoogte van de waarborgsom kan variëren, afhankelijk van de tent en de duur van het verblijf.

8. (Huishoudelijke) reglementen

8.1 Gasten dienen zich te houden aan de door Ameland Tentenverhuur vastgestelde regels.  Ameland Tentenverhuur heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het park te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
8.2 Ameland Tentenverhuur behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Ameland Tentenverhuur is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de gehuurde accommodatie te weigeren.
8. Ameland Tentenverhuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan de het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van. Ameland Tentenverhuur .
8.4 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
8.5 Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten door Ameland Tentenverhuur zijn ontvangen. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek voor 10.00 uur de tent verlaten De tent dient bezemschoon en gedweild opgeleverd te worden, Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij huurder binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd

8.7 Het gebruik van bedlinnen is verplicht. Huurder dient zelf bedlinnen mee te nemen, tenzij de huurder het bij Ameland Tentenverhuur huurt.
8.8 Huurder dient medewerkers van Ameland Tentenverhuur directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
8.9 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Ameland Tentenverhuur heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de Tent is overschreden.
8.10 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone en gedweilde toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan Ameland Tentenverhuur te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
8.11 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door Ameland Tentenverhuur voor rekening van huurder gebracht.
8.12 Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en was doeleinden te gebruiken, dan die waarin door Ameland Tentenverhuur is voorzien.
8.13 Het is de huurder verplicht om het gehuurde goed/de gehuurde tenten in dezelfde staat op te leveren als waarin Ameland Tentenverhuur deze heeft geleverd. Om die reden en om beschadigingen te voorkomen is het niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan de geleverde producten & de tenten in de ruimste zin van het woord. Hierbij wordt het verboden om zaken als papieren vlaggetjes, plakband op de wanden, verf, spuitbussen, stiften, etc. in de tenten te gebruiken/aan te brengen omdat deze beschadigingen kunnen veroorzaken. Daarnaast is het verboden om open vuur, barbecues op briketten & houtskool en rookovens binnen/onder de tent te gebruiken. Deze dienen ten alle tijden buiten de tent te staan op zodanige afstand dat er geen beschadigingen door vuur, roet en/of rook kunnen ontstaan. Eventuele schoonmaakkosten en/of vervangingskosten kunnen in rekening worden gebracht wanneer de huurder nalatig is geweest in het bovenstaande.

9. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

10. Overmacht

10.1 Ameland Tentenverhuur is niet verplicht vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Ameland Tentenverhuur in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ameland Tentenverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf bij Ameland Tentenverhuur.
11.2 Ameland Tentenverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder bij Ameland Tentenverhuur niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had. 
11. Ameland Tentenverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van een verblijf op het terrein of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten ( bijv. speelgoed)
11.4 Ameland Tentenverhuur is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
11.5 Ameland Tentenverhuur is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
11.6 Ameland Tentenverhuur is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
11.7 Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Ameland Tentenverhuur, ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder in het park bevinden.
11.8 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door Ameland Tentenverhuur met de waarborgsom worden verrekend.
11.9 Huurder verklaart bekend te zijn met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, website, etc.
11.10 Alle Tenten behoren ons toe. De inrichting van de Tenten kan daarom afwijken van afbeeldingen.

12. Klachten

12.1 Ondanks de zorg en inspanning van Ameland Tentenverhuur kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de eigenaresse Bianca Klarenbeek. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. De brief kunt u binnen acht (8) dagen na vertrekdatum sturen aan:
Ameland Tentenverhuur Bianca Klarenbeek
Polderweg 8  9163JN Nes Ameland
Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.

12.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en Ameland Tentenverhuur is Nederlands recht van toepassing.

13. Annuleringsvoorwaarden

13.1 Op alle boekingen zijn de volgende annuleringspercentages van toepassing. De door huurder aan Ameland Tentenverhuur verschuldigde vergoedingen bij annuleringen van de totale reissom bedragen:
a. bij annulering meer dan drie maanden voor de aankomstdatum, vijftig percent (50%) van de reissom.
b. bij annulering binnen drie maanden voor aankomstdatum, vijfenzeventig percent (75%) van de reissom.

c. bij annulering binnen 6 weken tot de dag van aankomt zijn de annuleringskosten honderd percent van de reissom (100%).
13.2 Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u terecht een beroep doet op uw annuleringsverzekering keert de verzekeraar de eventueel door u verschuldigde annuleringsvergoeding uit aan de huurder.

Scroll naar boven
×